Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Oppgåvefordeling mellom arkivpersonale og sakshandsamarar og leiarar

Arkivtenesta/ Sørvissenteret har ansvar for å

 • at all arkivverdig papirpost vert opna, sortert, stempla, journalført og skanna inn i rett fagsystem/ arkivsystem.
 • opprette nye arkivsaker i samband med journalføring.
 • kvalitetsikre registreringar i Acos Websak som er gjort av sakshandsamarar
 • kontrollere restanselister og sende desse vidare til leiarane for oppfølging.
 • kvalitetsikre arkiv og journalbasen gjennom kontroll av alle registreringar.
 • jorunalføra eigenproduserte dokument.
 • handtere utlån frå eldre papirarkiv.
 • arkivere.
 • deponere til IKAH. Både papirarkiv og elektroniske arkiv.

 

Sakshandamar har ansvar for å

 • journalføre personleg adressert papirpost, SMS, e-postar etc. i rett fagsystem.
 • ha oversikt over kva saker som er til handsaming ved hjelp av sak-arkivsystemet Acos Websak/ fagsystem.
 • kontrollera at dokument er gradert med riktig paragraf jf. offentleglova dersom dokumentet inneheld informasjon som bør skjermast for offentleg innsyn.
 • produsera alle dokument i eit passande fagsystem eller sak-arkivsystem.
 • gje melding til merkantilt tilsette i eininga/ Sørvissenteret om arkivsaker som kan avsluttast etter kvart som sakene er ferdighandsama. I alle fagsystem. 

 

Leiar har ansvar for å

 • gjennomgå og fordela post til rett sakshandsamar der dette ikkje er gjort.
 • hjelpa sakshandamarar med å vurdera om dokument treng å graderast jf. offentleglova.
 • sjå til at restanselister vert følgde opp.
 • bidra til at krava til dokumentasjon av sakshandaming vert ivareteken.
Laster...